Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden

A – ALGEMEEN

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere tussen Envision Your Future, Manifestatie Magazine en iedere andere huidige of toekomstige groepsmaatschappij van Envision Your Future (hierna gezamenlijk en afzonderlijk: “Envision Your Future“ en/of “Opdrachtnemer”) en natuurlijke personen en/of rechtspersonen (hierna: “de klant” en/of “Opdrachtgever”) gesloten overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”), die onder meer kunnen bestaan uit een product of dienst op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, een abonnement op een door Envision Your Future uitgegeven (online) tijdschrift of een (online) aankoop van een product of dienst van Envision Your Future. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Envision Your Future aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij Envision Your Future geplaatste bestellingen.
Envision Your Future (KvK nummer 75492385) is gevestigd te (1412BX) Naarden aan de Cort van der Lindenlaan 57.

1.2 Envision Your Future heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voor de ingangsdatum op de website van Envision Your Future worden gepubliceerd en in het colofon van de betreffende uitgave (print) van het Manifestatie Magazine worden gepubliceerd. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie of op de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.3  Naast de voorwaarden in dit onderdeel A zijn ook de hieronder in deel B, C, D en/of E opgenomen bepalingen van toepassing op de Overeenkomst tussen de klant en Envision Your Future. Als de inhoud van onderdeel B, C, D en/of E van toepassing is en strijdig is met onderdeel A, gaat deel B, C, D en/of E voor.

Intellectuele eigendom

2.1     Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, met betrekking tot de door Envision Your Future geleverde tijdschriften, producten en/of diensten berusten uitsluitend toe aan Envision Your Future of aan de licentiegevers van Envision Your Future.

2.2     Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 2.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.

Aansprakelijkheid, verval en overmacht

3.1     Envision Your Future is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden directe schade indien deze schade aan Envision Your Future is toe te rekenen of indien deze krachtens een wettelijke bepaling voor risico van Envision Your Future komt. Envision Your Future is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door de klant van enig door Envision Your Future geleverd product of dienst, met uitzondering van aansprakelijkheid die is gebaseerd op de bepalingen inzake productaansprakelijkheid bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Envision Your Future is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

3.2     De aansprakelijkheid van Envision Your Future is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Envision Your Future wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Envision Your Future komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

3.3     Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 3.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Envision Your Future beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend Euro).

3.4     Envision Your Future is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, binnenlandse onlusten, oorlog, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

3.5     De klant vrijwaart Envision Your Future voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen Envision Your Future en de klant gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.

3.6     Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Envision Your Future vervallen zodra een periode van drie (3) maanden is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

3.7    De in artikel 3.5 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Envision Your Future.

3.8     De in dit artikel vastgelegde uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Envision Your Future geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van Envision Your Future.

Offertes, bestellingen en totstandkoming van Overeenkomsten

4.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Envision Your Future een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) schriftelijk aanvaardt of doordat Envision Your Future met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan Envision Your Future verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk, tenzij de klant een herroepingsrecht heeft in geval van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, zoals nader beschreven in artikel 18. Indien de klant een bestelling telefonisch, via elektronische weg of buiten de verkoopruimte heeft gedaan, bevestigt Envision Your Future de ontvangst en aanvaarding daarvan. In deze bevestiging is onder meer informatie vermeld over de inhoud van de Overeenkomst en de wijze waarop Envision Your Future daaraan uitvoering zal geven.

4.2    Envision Your Future heeft het recht een aanvraag en/of bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een aanvraag en/of bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is Envision Your Future gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Envision Your Future niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

4.3    Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Envision Your Future worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Envision Your Future uitdrukkelijk worden aanvaard.

4.4 Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

4.5 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.6 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Klant als bedoeld in de laatste volzin van lid 4. Klant en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Klant en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist, of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.

4.7 Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Klant kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan Partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

Uitvoering van Overeenkomsten, adreswijzigingen en klachtenafhandeling

5.1     Door Envision Your Future opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

5.2     Leveringen worden bezorgd op het bij Envision Your Future bekende adres. Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan Envision Your Future door te geven. Als de klant een adreswijziging niet tijdig aan Envision Your Future doorgeeft, is Envision Your Future niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) bezorgen van de betreffende tijdschriften en/of andere producten (zoals boeken) en heeft de klant geen recht op restitutie.

5.3     Envision Your Future betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in tijdschriften en andere producten juist en tijdig te bezorgen, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

5.4     De klant verleent hierbij toestemming aan Envision Your Future om, indien Envision Your Future dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

5.5     Indien een klant een klacht heeft over een product of dienst van Envision Your Future dan dient hij die zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden bij Envision Your Future, Cort van der Lindenlaan 57 1412BX in Naarden, telefoon 06-83229283, e-mailadres linda@envisionyourfuture.nl of in geval het Manifestatie Magazine info@manifestatiemagazine.nl. Envision Your Future zal de klacht in behandeling nemen en binnen twee weken na ontvangst van de klacht reageren.

5.6 Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en expliciet geen resultaatsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

5.7 In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

5.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.9 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5.10 Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Privacy

6.1     Op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de websites van Envision Your Future is het privacy statement van Envision Your Future van toepassing. Daarin staat onder meer dat Envision Your Future verantwoordelijk is voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Envision Your Future en de klant, een administratie bij te houden van alle klanten, bezoekers goed van dienst te kunnen zijn op de verschillende websites van Envision Your Future, en om haar klanten aanbiedingen te kunnen doen van Envision Your Future.

6.2     De klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar Envision Your Future, Cort van der Lindenlaan 57 1412BX in Naarden, telefoon 06-83229283, e-mailadres linda@envisionyourfuture.nl of in geval het Manifestatie Magazine info@manifestatiemagazine.nl.

6.3 Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in het geval van bijvoorbeeld een coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de Opdrachtgever danwel coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.

6.4 Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Betaling

7.1 Betaling voor een begeleidingstraject, training of andere dienst dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 14 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

7.3 Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

7.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Annuleringsvoorwaarden

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

8.2 De Opdrachtgever van een workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een van deze activiteiten schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door Opdrachtnemer.

8.3 Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, kosteloos geschieden, tenzij Opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is Opdrachtgever verplicht om (een deel van) deze kosten te voldoen.

8.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.

8.5 In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

8.6 Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom van de activiteit verschuldigd. Bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Indien de Opdrachtgever en/of Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

9. Overdracht rechten en verplichtingen
Het is Envision Your Future toegestaan de in enige Overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst met Envision Your Future niet aan derden overdragen, tenzij de klant voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van Envision Your Future.

Beëindiging van de Overeenkomst

10.1 Als één der Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

10.4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Toepasselijk recht

11.1     Op alle Overeenkomsten tussen Envision Your Future en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Nietig- of vernietigbaarheid
Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

B – ABONNEMENTEN

Algemeen

12.1   Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C en D) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere Overeenkomst tussen de klant en Envision Your Future voor zover die betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften en/of andere producten die worden uitgegeven door Envision Your Future en/of op abonnementen op diensten die worden aangeboden door Envision Your Future.

12.2   Envision Your Future is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van titels of series te staken en/of het abonnement te beëindigen. In dat geval is Envision Your Future alleen gehouden om het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld terug te betalen.

12.3   Envision Your Future is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, titel, frequentie en lay-out van de door Envision Your Future uitgegeven titels of series  naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Envision Your Future ervoor zal zorgen dat de betreffende titel of serie na de wijziging in kwalitatief en kwantitatief opzicht in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

Aangaan van abonnementen en welkomstgeschenken

13.1   Een abonnement kan op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Envision Your Future bevestigt het aangaan van een abonnement schriftelijk of per e-mail. Envision Your Future is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een abonnement te weigeren. Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op de betreffende titel of serie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Envision Your Future het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen. Envision Your Future behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig gebruik) het recht op korting of een welkomstgeschenk te laten vervallen c.q. terug te vorderen.

13.2     Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.

13.3   Indien het welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Envision Your Future een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van de klant.

13.4   Envision Your Future doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan de klant te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Envision Your Future de klant hierover informeren.

13.5   Eventuele schade aan het welkomstgeschenk dan wel ontvangst van verkeerd geleverde producten dient door de klant binnen twee weken na ontvangst te worden gemeld via Envision Your Future, Cort van der Lindenlaan 57 1412BX in Naarden, telefoon 06-83229283, e-mailadres linda@envisionyourfuture.nl of in geval het Manifestatie Magazine info@manifestatiemagazine.nl. Klachten die binnenkomen na het verstrijken van de termijn van twee weken worden niet in behandeling genomen.
13.6   Artikel 16 en 17 van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op welkomstgeschenken.

Duur en opzegging van het abonnement

14.1   Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal edities. Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 14.2 en 14.3 – het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. Indien een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en de abonnee vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting van het abonnement een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan is Envision Your Future gerechtigd voortijdige beëindiging van het abonnement te weigeren.

14.2   Binnen de eerste abonnementstermijn (of wel binnen een volgende abonnementstermijn ingeval er sprake is van een volgend abonnement voor bepaalde tijd dat door een actieve handeling van de abonnee tot stand is gekomen) kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk aan Envision Your Future, Cort van der Lindenlaan 57 1412BX in Naarden, of per e-mail linda@envisionyourfuture.nl of in geval van het Manifestatie Magazine info@manifestatiemagazine.nl.

14.3   De consument kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. Envision Your Future accepteert opzeggingen per e-mail of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

14.4   Een zogenaamd cadeau-abonnement ten behoeve van een derde wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

14.5   In het onverhoopt geval van het overlijden van een klant, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan Envision Your Future is gemeld. In dat geval zal het abonnementsbedrag voor de nog niet verstreken abonnementsperiode worden gerestitueerd.

Betaling en prijswijziging

15.1   Betaling van het abonnementsgeld vindt plaats voorafgaand aan een bepaalde met de klant overeengekomen periode op de manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnementsprijzen en de betalingstermijnen die gelden zijn te vinden in het colofon, de service pagina of de website van het tijdschrift, of de website van de betreffende uitgever van het product of serie. Bij automatische incasso wordt het abonnementsgeld geïncasseerd van het rekeningnummer dat de klant aan Envision Your Future heeft opgegeven.

15.2   Bij niet tijdige betaling door de klant, al dan niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Envision Your Future gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Envision Your Future gerechtigd de uitvoering van het abonnement op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van Envision Your Future om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Envision Your Future heeft in dat geval tevens het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht van de klant.

15.3   Envision Your Future behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de ingangsdatum worden gepubliceerd in het colofon van de betreffende uitgave (zowel online als in print) of op de website van de betreffende uitgever van Envision Your Future.

15.4   Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

15.5     Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

15.6   Als de beëindiging van het abonnement (conform de opzegtermijn als genoemd in artikel 12) plaatsvindt voor het einde van de termijn waarvoor de klant al abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

C – Online verkoop van abonnementen en (digitale) producten en diensten

16.1   Dit onderdeel C is naast onderdeel A en E (en indien van toepassing, naast onderdeel B) van toepassing op iedere bestelling van de klant, voor zover die tevens consument is, die betrekking heeft op een Overeenkomst met Envision Your Future die tot stand is gekomen via een website of app van (een titel van) Envision Your Future in verband met de verkoop van boeken, abonnementen of andere (digitale) producten en/of diensten  (hierna: de “Online-overeenkomst”). Naast de bepalingen in dit onderdeel C zijn op Online-overeenkomsten ook alle overige bepalingen over Overeenkomsten in deze algemene voorwaarden van toepassing.

16.2   Als de levering van een via een Online-overeenkomst besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal Envision Your Future zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

Betaling en facturering van (digitale) producten en/of diensten, anders dan voor abonnementen

17.1   Betalingen van producten en diensten, anders dan voor online abonnementen (waarop artikel 13 van onderdeel B van toepassing is), moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Envision Your Future aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de Online-overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1.

17.2   Alle prijzen van Envision Your Future zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of   geheven ter zake de door Envision Your Future geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Envision Your Future van invloed zijn, kan Envision Your Future doorberekenen aan de klant.

17.3  Envision Your Future behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

17.4  Als de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Envision Your Future is gewezen op de te late betaling en Envision Your Future de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Envision Your Future gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10 % over de daaropvolgende €2.500,= en 5 % over de volgende €5.000,= met een minimum van € 40,=. Envision Your Future kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

18.1   Goederen worden door Envision Your Future geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan Envision Your Future opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

18.2   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Envision Your Future tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18.3   Zolang de klant het volledige bedrag van een geleverd product niet heeft betaald, blijft het eigendom van Envision Your Future.

Conformiteit en garantie
Envision Your Future staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Envision Your Future doet haar best om producten steeds af te beelden op een manier die zo goed mogelijk aansluit op de werkelijkheid. Envision Your Future kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeelding van een product te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

Bedenktijd en herroeping

20.1   Na het sluiten van een Online-overeenkomst met Envision Your Future ten aanzien van een product kan de klant de Online-overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van:
producten die door Envision Your Future tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant of anderszins duidelijk persoonlijk van aard zijn;
zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van losse nummers van tijdschriften of magazines;
audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken
de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals E-books, apps of andere Digitale producten zoals bedoeld in artikel 19, waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken.
Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen. Bij een abonnement gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant de eerste editie van het betreffende tijdschrift of boek heeft ontvangen.

20.2   Tijdens de bedenktermijn bedoeld in artikel 20.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover   dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Envision Your Future retourneren, conform de door Envision Your Future verstrekte instructies.

20.3   Na het sluiten van een Online-overeenkomst met Envision Your Future ten aanzien van een abonnement op boeken of tijdschriften of een dienst kan de klant de Online-overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Online-overeenkomst, met uitzondering van diensten:
die accommodatie, logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien Envision Your Future zich er bij het sluiten van de Online-overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door Envision Your Future te organiseren festivals.
betreffende weddenschappen of loterijen;
waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat deze termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot (online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen cursusmaterialen.

20.4   Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 20, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier  voor herroeping (beschikbaar op de website van Envision Your Future) of op een andere ondubbelzinnige manier aan Envision Your Future.

20.5   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 20.4 bedoelde melding, stuurt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) Envision Your Future. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Envision Your Future eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

20.6   Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 20, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

20.7   Als een klant zijn herroepingsrecht gebruikt na het aangaan van een Online-overeenkomst voor een abonnement (als bedoeld in artikel 20.3), waarbij de klant ook een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan moet hij ook het welkomstgeschenk aan Envision Your Future terug sturen. Artikel 20.2, 20.5 en 20.6 gelden ook voor dit welkomstgeschenk. De klant hoeft het welkomstgeschenk alleen niet terug te sturen als hij toestaat dat Envision Your Future de waarde van het welkomstgeschenk verrekent met bedrag dat Envision Your Future aan de klant moet terugbetalen vanwege de ontbinding van de Online-overeenkomst.

Digitale producten

21.1   De (intellectuele eigendoms)rechten op door Envision Your Future aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Envision Your Future. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

21.2   Het is Envision Your Future toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Envision Your Future door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

21.3   Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 21.1 beschreven licentie te buiten gaan.

21.4   Het is Envision Your Future toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

21.5   Indien de klant met toestemming van Envision Your Future Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 21 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door Envision Your Future zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de Overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan Envision Your Future bewijzen.

D – Verkoop van abonnementen buiten de verkoopruimte (zoals tijdens evenementen)

22.1   Bij de verkoop van abonnementen op boeken of tijdschriften buiten de verkoopruimte gelden – behalve de bepalingen van deel B – ook artikel 20.3 tot en met 20.7 van deel C.

E – Gepersonaliseerde producten

23.1   Dit onderdeel D is naast onderdeel A en C van toepassing op diensten aangeboden door Envision Your Future die eruit bestaan dat de klant eigen boeken, tijdschriften, andere werken en/of producten kan maken die onder meer worden samengesteld uit eigen, door de klant zelf te uploaden content alsmede content uit titels van Envision Your Future (bestaande uit onder meer maar niet beperkt tot tekst en/of illustraties) (hierna: “Gepersonaliseerde producten”).

23.2   Indien de klant van deze diensten ten aanzien van Gepersonaliseerde producten gebruik maakt, is Envision Your Future op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud en/of de vorm van de) Gepersonaliseerde producten. Envision Your Future neemt in beginsel geen kennis van de inhoud en/of de vorm van Gepersonaliseerde producten en de verantwoordelijkheid voor Gepersonaliseerde producten ligt in alle opzichten volledig bij de klant. De klant garandeert jegens Envision Your Future dat het Gepersonaliseerde product op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van enige derde, dat het Gepersonaliseerde product niet aanstootgevend, kwetsend en/of onrechtmatig is en vrijwaart Envision Your Future van alle vorderingen van derden ter zake. Als Envision Your Future om wat voor reden dan ook bekend raakt met (de inhoud en/of de vorm van) Gepersonaliseerde producten en naar de mening van Envision Your Future sprake is van een inhoud of vorm van het Gepersonaliseerde product die in strijd is met de in de vorige volzin genoemde eisen, is Envision Your Future gerechtigd zonder nadere aankondiging technische en juridische maatregelen te nemen die het (verder) samenstellen, gebruiken en/of openbaar maken van het Gepersonaliseerde product onmogelijk maken, zonder dat Envision Your Future gehouden is tot betaling van enige(schade)vergoeding.

23.3   Ter zake de content van Envision Your Future die door de klant wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet sub-licentieerbare  licentie die is beperkt tot eigen gebruik door de klant van die content. De licentie zal beperkt zijn tot persoonlijk gebruik van de content in verband met het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product. De klant is op geen enkele wijze gerechtigd een Gepersonaliseerd product geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of anderszins commercieel te exploiteren en/of openbaar te maken. Envision Your Future behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Gepersonaliseerde producten.

23.4   Envision Your Future streeft naar een zo goed mogelijke weergave van zowel de content die door de klant zelf is geüpload/aangeleverd als van de content uit titels van Envision Your Future in het Gepersonaliseerde product, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De klant moet rekening houden met de mogelijkheid van beperkte druk- en kleurafwijkingen. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde content (waaronder ook maar niet beperkt tot de kwaliteit van bronbestanden van digitale foto’s) en voor uit de door de klant geüploade/aangeleverde content voortvloeiende imperfecties (waaronder kleurzwemen e.d.)

23.5   Envision Your Future kan niet instaan voor de kwaliteit van het Gepersonaliseerde product indien het Gepersonaliseerde product niet normaal wordt gebruikt.
De Envision Your Future Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd mei 2021.

 

Privacyverklaring

Envision Your Future, gevestigd aan Cort van der Lindenlaan 57 1412BX Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen
Envision Your Future beoogt u te informeren en te inspireren om uw droomleven te leiden. Of dat nu is via 1-op-1 coaching, een workshop, een training of de afname van een van onze producten waaronder boeken en magazines. Om dit te kunnen bereiken verwerken we enkele algemene persoonsgegevens. Uiteraard alleen met uw toestemming.

Als u bij Envision Your Future klant bent, een product afneemt, als u een bericht achter laat via het contactformulier of op enige andere manier via de website uw gegevens achter laat, dan heeft Envision Your Future bepaalde informatie en gegevens van u nodig en/of worden er bepaalde gegevens van u door u op de site ingevuld. Op de verwerking van uw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Deze Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU.

Hieronder staat op een rij gezet wat dat betekent voor u als u een dienst afneemt bij Envision Your Future:

 

Art. 1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerkverantwoordelijke, verwerkers, alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vervat treft u onze verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk

 

Art. 2 – Definities
BetrokkeneDe bezoeker van onze website, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger;
Verwerker/ Verantwoordelijke/BeheerderEnvision Your Future 

Art. 3 – Actief verstrekken van gegevens

 1. Verwerker / verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn.

Voor gegevens van clienten, prospects en geïnteresseerden in coaching, workshops en/of trainingen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Werkgever;
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerker / verantwoordelijke verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: relevante informatie over uw gezondheid die van toepassing is voor uw persoonlijke ontwikkeling tijdens coachings sessies en welke enkel door u zelf aan ons verstrekt zijn. Het gaat hierbij om informatie waarvoor u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de coachings sessies. 

 1. Betrokkene kan via de website, webshop en social media kanalen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
 2. Volledigheidshalve betreffen de in 3 lid 2 genoemde gegevens die verwerker/verantwoordelijke ter zake de aanvraag én de daarop eventuele volgende dienstverlening bewaren:
  a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;
  b. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met leads;
  c. Bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, bankrekeningnummer, e-mailadres en optioneel het telefoonnummer uit het afrekenformulier, om een factuur te kunnen sturen en om administratieve redenen;
  d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten;
  e. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het support formulier, om klanten te kunnen bedienen en support vragen te beantwoorden;
  f. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website van verwerker / verantwoordelijke
  g. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over verschillende websites heen 
  h. Internetbrowser en apparaat type
 3. De gegevens in 3 lid 3 onder c worden alleen verwerkt indien door betrokkene is verstrekt. Het betreffen hier optioneel te verstrekken gegevens.
 4. Het is mogelijk dat gegevens in de database van verwerker/verantwoordelijke worden opgenomen omdat deze worden verkregen via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of een derden. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
 5. De website en/of dienst van verwerker / verantwoordelijke heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Verwerker / verantwoordelijke kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Verwerker / verantwoordelijke raadt aan dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene er van overtuigd is dat verwerker / verantwoordelijke zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via linda@envisionyourfuture.nl / info@manifestatiemagazine.nl, dan verwijdert verwerker / verantwoordelijke deze informatie.

Art. 4 – Voortijdige controle van gegevens
Verwerker / verantwoordelijke zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel. Het doel van dergelijke controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren.

Art. 5 – Reden van verwerking
De onder art. 3 lid 3 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, alsmede voor de uitvoering van een overeenkomst, alsmede vanwege een wettelijke verplichting,  alsmede het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene aanhangig de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het kunnen volgen van surfgedrag van betrokkene waarmee verwerker / verantwoordelijke producten en diensten kan afstemmen op de behoefte van betrokkene,  alsmede het uit kunnen voeren van een eventuele geldigheidscontrole uit art. 4.

 

Art 6. – Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerker / verantwoordelijke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor betrokkene. 

 

Art. 7 – Verwerking van gegevens

 1. Alle (persoons)gegevens die verwerker/verantwoordelijke van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voort geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.
 2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

 

Art. 8 – Delen van persoonsgegevens met derden
Verwerker / verantwoordelijke deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij onder andere aan; 

 • Coaches en trainers die werkzaam zijn bij en/of ingehuurd worden door Verwerker;
 • Partijen die door Verwerker worden ingeschakeld voor de administratie/boekhouding en het jaarverslag;
 • Partijen voor verwerking van email/nieuwsbrieven.

Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van verwerker / verantwoordelijke, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt verwerker / verantwoordelijke persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet verwerker / verantwoordelijke alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

Verwerker / verantwoordelijke maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens verwerker / verantwoordelijke, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien reeds beschikbaar): MailChimp, Thomas Maakt Websites Beter, Facebook, WordPress.

 

Art. 9 – Beveiliging en bescherming van uw gegevens

 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.
 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
 3. Verwerker / verantwoordelijke neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen via linda@envisionyourfuture.nl / info@manifestatiemagazine.nl.

Art. 10 – Recht op inzage van uw gegevens

 1. Zodra betrokkene is opgenomen op een server van verwerker/verantwoordelijke bewaart verwerker/ verantwoordelijke de (actief verstrekte) gegevens van betrokkene.
 2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/verantwoordelijke zijn geregistreerd.
 3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken

Art. 11 – Recht op vergetelheid

 1. Zodra de overeenkomst tussen verwerker/verantwoordelijke en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn kan betrokkene een verzoek indienen om zijn/haar gegevens direct te laten ‘vergeten’ door hiervoor een schriftelijk verzoek bij verwerker/verantwoordelijke in te dienen.
 2. Een verzoek zoals vervat in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, behoudens er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.
 3. Een verzoek op vergetelheid zal niet worden uitgevoerd indien:
 4. de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en verwerker/ verantwoordelijke niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.
 5. het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden gelet op een uitzondering zoals bijv. maar niet beperkt tot 17 lid 3 onder e van de AVG.

Art. 12 – Gebruik website

 1. Beheerder maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s et cetera.
 3. De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: via linda@envisionyourfuture.nl / info@manifestatiemagazine.nl én onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten.

Art. 13 – Procedure datalekken

 1. Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Art. 14 – Informatie op de website

 1. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

Art. 15 – Nieuwsbrief

 1. Betrokkene ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van verwerker/verantwoordelijke aanmeldt of heeft aangemeld. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving opgeslagen.
 2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website. Ook staat de mogelijkheid open af te melden door verzending van een email naar via linda@envisionyourfuture.nl / info@manifestatiemagazine.nl.met in het onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.
 3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

 

Art. 16 – Cookies

 1. Verwerker / verantwoordelijke  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst verwerker / verantwoordelijke cookies die surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat verwerker / verantwoordelijke op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. 
  Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Hier is een cookiechart:

Categorie Cookie/Pixel Wat doet/verzamelt de cookie? En wat is het doel? Bewaartermijnen
Facebook pixel E-mailadres / IP adres. Advertenties tonen aan websitebezoekers en koud publiek o.b.v. interesses 6 maanden
Google Analytics IP adres. Website analyse 50 maanden
ActiveCampaign E-mailadres en IP adres. Bijhouden welke website pagina’s de ActiveCampaign contacten hebben bezocht. 1 maand  
Funnelytics IP adres, apparaat type, browser informatie, geografische locatie (land). Bijhouden welke website pagina’s de website bezoekers hebben bezocht om de funnel route op te slaan. 1 jaar
Woopra Naam, e-mailadres, IP adres, ActiveCampaign data. Alle data van websitebezoekers op 1 plek verzamelen voor analyses. 2 jaar
Smartlook Naam, e-mailadres, IP adres. Bekijken hoe iemand de website bekijkt. 2 jaar
tawk.to Naam, e-mailadres, IP adres. Website chat functie. 6 maanden
bigpicture.io Naam, e-mailadres, IP adres. Event tracking voor ActiveCampaign 2 jaar
 1. Het gekoppelde Google Analytics account is zodanig aangepast en ingericht dat– conform de actuele cookiewetgeving – er geen melding ter zake de opslag van cookies op onze website wordt weergegeven.
 2. Het gekoppelde Funnelytics account is zodanig aangepast en ingericht dat– conform de actuele cookiewetgeving – er geen melding ter zake de opslag van cookies op onze website wordt weergegeven.

 

Art. 17 – Klachten en vragen

 1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.
 2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met:

Linda Dronker via linda@envisionyourfuture.nl / info@manifestatiemagazine.nl.