Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De rechtspersoon Envision Your Future die Diensten op het gebied van coaching, workshops, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, workshops, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, workshop, training of aanverwante werkzaamheden.

Partijen:

Opdrachtnemer en Opdrachtgever (en/of Coachee) gezamenlijk

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

7. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist, of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.

4. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan Partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en expliciet geen resultaatsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy

1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de Coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 7: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens, niet gelimiteerd aan, wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

5. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van Opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Incassokosten

1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst met Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en expliciet geen resultaatsverbintenis.

2. Opdrachtnemer kan door Opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door Opdrachtgever en/of Coachee tijdens een geleverde Dienst op een door Opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade inzien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen is.

3. In geval Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 10.2, dan is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de Opdrachtgever en/of Coachee – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immaterieel schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving en/of schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.

4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of Coachee indien de ontstane schade het gevolg is van een doen nalaten c.q. onvoorzichtigheid van de Opdrachtgever en/of Coachee of indien Opdrachtgever en/of Coachee niet de instructies van Opdrachtnemer volgt.

8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

2. De Opdrachtgever van een workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een van deze activiteiten schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door Opdrachtnemer.

3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, kosteloos geschieden, tenzij Opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is Opdrachtgever verplicht om (een deel van) deze kosten te voldoen.

4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.

5. In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom van de activiteit verschuldigd. Bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Indien de Opdrachtgever en/of Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

7. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Als één der Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

1. Indien één van de Partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 14: Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.